Novinky a národní výzvy

Doporučujeme

Aplikace Anlupa

Thumb_logo-anlupa

Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Aplikace EZOP

EZOP - evidence věděckovýzkumných projektů na ČVUT, je podkladem pro komnikaci a konzultace s řešiteli v období, kdy se chystají podat projektový návrh i dále v průběhu projektu. Nová aplikace EZOP plní stejný účel jako předchozí aplikace, je však rozšířena o nové funkce.

Příručka pro řešitele národních a mezinárodních projektů

Stáhněte si PDF Příručku pro řešitele národních a mezinárodních projektů zde: Příručka

Konzultace k projektům

Osobní konzultace k národním nebo mezinárodním vědecko - výzkumným projektům je možné sjednat po dohodě. Prosíme, kontaktujte příslušného pracovníka a domluvte si termín schůzky.

Národní projekty - Ing. Lucie Macháňová
Mezinárodní projekty - Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

Často kladené otázky

Hrubá mzda pro výpočet rozpočtu se stanoví na základě průměrné hrubé mzdy za rok včetně pohyblivých složek (např. odměna pokud poskytovatel povoluje, pravidelné odměny), náhrad za dovolenou na zotavenou. Dále je nutné zohlednit kvalifikační růst v čase,...

Osobní náklady musí být doloženy pracovní smlouvou či dohodami (DPP, DPČ). Maximální výše odměny za mimořádné výsledky na projektu je imitována podmínkami dané výzvy a vnitřním mzdovým předpisem ČVUT, odměna se...

Tyto náklady zahrnují zejména náklady na administraci projektu pracovníků, kteří se nepřímo podílí na řešení projektu (pracovníci mzdového, ekonomického oddělení, sekretariát) a obecný chod instituce, např....

Nesprávně vyplněná formální část projektu může být důvodem k vyřazení vašeho projektového návrhu Např. neuvedení textu „Neotvírat“ na obálce s předkládaným návrhem projektu, chyba v uvedení rozpočtu v tis. Kč...

V případě národních vědecko - výzkumných projektů, kde ČVUT je v roli příjemce, uvádí se ve smlouvách číslo účtu ČVUT u ČNB:

94-10038061/0710, IBAN CZ2807100000940010038061.

U všech mezinárodních projektů a...

Ve všech dokumentech se uvádí následující jméno a adresa organizace:

České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6.

V případě, že formulář návrhu projektu obsahuje...

V případě, že nevyčerpáte všechny finance ve vykazovacím období, je možné ke každému pokračujícímu projektu zřídit tzv. fond účelově určených prostředků (FÚUP), ve kterém lze převést, dle podmínek poskytovatele, finanční...

Aplikace V3S – evidence výsledků vědy a výzkumu:

V aplikaci V3S se evidují výsledky vědy a výzkumu (publikační výsledky, výsledky aplikovaného výzkumu – dále jen výsledky). Prostřednictvím aplikace dochází k...

CC je veřejná licence, která autorům umožňuje posílit jejich pozici při rozhodování o způsobu a podmínkách zpřístupnění jejich děl. Autor pomocí CC nabízí licenční smlouvu neomezenému počtu potencionálních uživatelů, kde...

Ano, ale musí být mezi ČVUT a studentem uzavřen pracovně právní vztah.