Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 

Informace o programu

Vizí Programu je prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje dosáhnout zachování a udržitelné rozvíjení specifické národní a kulturní identity i integrity a kulturního dědictví v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století a v podmínkách očekávaných globálních změn. Program je zaměřen na aplikovaný výzkum a vývoj ve smyslu teoretické a experimentální práce cílené na získání nových poznatků a dovedností, využitelných pro vývoj nových nebo značně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Aplikovaný výzkum a vývoj národní a kulturní identity poskytuje praktické využití poznatků a dovedností při utváření kulturní orientace člověka, záchraně a využití kulturního dědictví, přijímání, vytváření a uchovávání kulturních hodnot a formování kulturních způsobů soužití.

Hlavním cílem Programu je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Program má dva globální cíle, které se dále dělí na šest specifických cílů. Toto tématické vymezení Programu je plně v souladu a vychází z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, resp. z Priority 4 „Sociální a kulturní výzvy“, oblasti 3 „Kultura, hodnoty, identita a tradice“.

Globální cíl č. 1: Národní identita

Specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie

Specifický cíl č. 1.2 Výzkum a jeho uplatnění - jazyk a literatura

Specifický cíl č. 1.3 Výzkum a jeho uplatnění - umělecká tvorba

Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví

Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami

Specifický cíl č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví

Specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média

Uchazečem, resp. příjemcem podpory z Programu, i dalším účastníkem projektu mohou být výlučně výzkumné organizace.

 

Doba trvání programu a termíny výzev

Doba trvání Programu je stanovena v letech 2016 až 2022, tj. 7 let. Doba trvání projektu se předpokládá nejméně 3 roky, nejdéle 5 let. Projekty realizované v rámci Programu musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2022. Časový rámec byl návazně na připravovanou novelu nařízení Komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem, stanoven do r. 2022 s tím, že v letech 2021 a 2022 již nebudou zahajovány nové projekty, ale budou dokončovány víceleté projekty zahájené do roku 2020.

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do Programu byla vyhlášena poprvé v roce 2015 se zahájením poskytování podpory v roce 2016. Naplánování dalších výzev bylo v dvouletých cyklech, tj. v roce 2017 se zahájením poskytování podpory v roce 2018 a v roce 2019 se zahájením poskytování podpory v roce 2020. Poslední výzva byla vyhlášena v březnu 2019 s deadlinem pro podání projektu do 30.4.2019. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny nejpozději do 16. prosince 2019 na internetové adrese poskytovatele zde.

 

Odkaz na web programu

https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html