INTER-EXCELENCE

 

Popis programu

Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Umožňuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii.

Program se dále děli na podprogramy INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR a INTER-EUREKA.

INTER-ACTION

Podprogram INTER-ACTION je určen na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda/prováděcí dokument charakteru bilaterální mezivládní nebo mezirezortní dohody pro aktivity VaVaI. Doposud byly vyhlášeny veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích ve spolupráci s Čínou, USA, Rusko, Izrael, Bavorsko, Indie.

INTER-COST

Cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu (formou nových akcí tzv. COST Actions– tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře orgány COST). Způsobilými náklady jsou osobní náklady včetně sociálních a zdravotních odvodů; odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný); ostatní zboží a služby; subdodávky, cestovné a nepřímé náklady.

INTER-TRANSFER

Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím.

INTER-INFORM

Podprogram INTER-INFORM je napojen na zajištění podpůrných služeb pro zapojení České republiky do aktivit v ERA (Evropském výzkumném prostoru) a dalších multilaterálních aktivit formou podpory budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje.

Výzva v podprogramu INTER-INFORM se očekává na podzim 2019.

INTER-VECTOR  

Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru. Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst podílu prestižních zastoupení českých vědeckých kapacit v těchto orgánech, dosažení lepšího propojení české zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí.

INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každý rok  národní výzvu určenou pro financování projektů EUREKA. Jedná se výzvu na podporu výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA. Účast v INTER-EUREKA projektech je podmíněna schválením projektu v programu EUREKA na mezinárodní úrovni. Způsobilými náklady jsou osobní náklady včetně sociálních a zdravotních odvodů; odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný); ostatní zboží a služby; subdodávky, cestovné a nepřímé náklady.

 

Odkaz na web programu

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence