AKTION Česká republika – Rakouská republika

Informace o programu

Program AKCE Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání je zaměřen na kooperaci v oblasti vědy a výzkumu a podporu akademické výměny mezi univerzitami a dalšími vysokými školami obou zemí. V rámci tohoto programu jsou od roku 1992 podporovány zejména aktivity, které dlouhodobě přispívají k rozvoji a posílení vědeckého a pedagogického potenciálu jednotlivých univerzit a dalších vysokých škol. Koordinaci Programu AKCE zajišťuje desetičlenné řídící grémium, které je na obou stranách jmenováno příslušnými ministry, tj. rakouským spolkovým ministrem pro vzdělávání, vědu a výzkum a jeho českým protějškem.

V prvním období fungování programu, tj. v letech 1992-1996, byla podpora mimo jiné výrazně zaměřena na pět českých po roce 1989 nově vzniklých univerzit, poskytování stipendií studentům vysokých škol a vysokoškolským pedagogům.

Ve druhém období od roku 1997 do roku 2001 se podporovaly zejména společné projekty, již navázaná spolupráce pracovišť partnerských vysokých škol, prohlubování znalostí jazyka partnerské země (pořádání letních škol) a vědecko-technická spolupráce.

Ve třetím období trvání programu, tj. do konce roku 2004 pokračovala započatá pedagogická spolupráce (přednášky hostujících profesorů, společné semináře, exkurze), proběhla letní kolegia a realizovaly se společné projekty včetně výzkumných.

4. a 5. etapa programu (2004 – 2009, 2009 - 2015) navázaly na výše zmíněné aktivity. 

Dne 30. června 2015 proběhlo jednání Smíšené česko-rakouské komise, která na základě dosavadního pozitivního posouzení programu stvrdila oboustranným podpisem protokolu prodloužení pracovního programu „AKCE Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání“ na období 2016 – 2019. Platnost tohoto pracovního programu byla na základě výměny nót obou smluvních stran v roce 2019 prodloužena do 31. 12. 2022.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, aktuální výzvu k předkládání žádosti o poskytnutí dotace. Výdaje z poskytnutých dotací lze na základě této Výzvy financovat v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Bližší informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

 

Odkaz na web programu

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/aktion