Národní centra kompetence

 

Informace o programu

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému = center NCK. Program pomůže výrazně posílit segment výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a motivovat relevantní stávající výzkumná pracoviště s cílem koncentrace jejich výzkumných a technologických kapacit do center NCK, kde bude realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb aplikační sféry.

Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty s unijním programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa a v dalších mezinárodních programech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi. Mezi dílčí cíle programu patří:

  • propojení stávajících výzkumných center,
  • zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle Národní RIS3 strategie,
  • zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce,
  • podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi,
  • zvýšení počtu inovačních lídrů.

 

Doba trvání programu a termíny vyhlašování veřejných soutěží

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2026, tj. 9 let. První veřejná soutěž na výběr projektů do programu byla vyhlášena v roce 2018 se zahájením poskytování podpory v roce 2018. V první veřejné soutěži jsou podpořeny projekty s trváním do roku 2020, s možností prodloužení o dva roky, tedy do roku 2022. Druhá veřejná soutěž je plánována vyhlásit v roce 2020 s podporou od roku 2021 a bude umožňovat podporu až šestiletých projektů. 
Uchazeči a již vzniklá centra NCK z první veřejné soutěže se mohou účastnit dalších veřejných soutěží programu. Poskytovatel zajistí, aby nedocházelo k dvojímu financování aktivit a výsledků projektů v rámci veřejných soutěží.
Na základě vyhodnocení průběhu a výsledků veřejných soutěží a v případě nevyčerpání prostředků alokovaných v programu v rámci 1. a 2. veřejné soutěži poskytovatel zváží vyhlášení další veřejné soutěže.

 

Termín očekávané výzvy

2020

 

Odkaz na web programu

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/narodni-centra-kompetence-1.html