EXPRO

 

Informace o programu

Cílem programu je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit tak nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů.

  • Podporu tohoto typu projektů GA ČR zahájila od roku 2019.
  • Délka trvání projektů je 5 let.
  • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné či dvou institucí.
  • Jednou z podmínek úspěšného splnění projektu je nejpozději do jednoho roku po ukončení řešení projektu podat návrh projektu do jedné z hlavních ERC výzev s hostitelskou organizací v ČR.

 

Způsob hodnocení

  • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (mezinárodní oborové komise a externí zahraniční oponenti).
  • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou způsobilost uchazeče – zejména technické a institucionální zázemí pracovišť, odborné schopnosti navrhovatele a spolunavrhovatelů, jejich tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, jejich dosavadní vědecké výsledky, kvalita navrhovaného grantového projektu z hlediska návrhu způsobu řešení, cílů projektu a výstupů, zahraniční spolupráce, předchozí spolupráce uchazeče a navrhovatele s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků. 

 

Odkaz na web programu

https://gacr.cz/zakladni-informace/

Zadávací dokumentace