Prostředí pro život

 

Informace o programu

Jde o program Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí, schválený usnesením vlády ČR č. 204 ze dne 25. března 2019. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR.

Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Hlavní priority programu:

 • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
 • ochrana ovzduší,
 • odpadové a oběhové hospodářství,
 • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
 • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
 • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Řešení, která vzniknou v rámci podpořených projektů, budou přispívat zejména k:

 • zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu,
 • snížení dopadů dalších meteorologických extrémů,
 • zvýšení kvality ovzduší a vody,
 • rozvoji odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin,
 • ochraně přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí,
 • zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny,
 • rozvoji environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti.

 

Doba trvání programu a vyhlašování veřejných soutěží

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 až 2026, tj. 7 let. První veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2019 se zahájením poskytování podpory v roce 2020. Následně se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží každoročně v letech 2020 až 2024.

Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 7 let. V průměru lze očekávat projekty s délkou řešení 30 měsíců, jejichž doba trvání nesmí přesáhnout dobu trvání programu.

 

Informace k další výzvě

Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím TAČR dne 20.11.2019. 

Bližší informace včetně dokumentu s předběžnými tématy druhé výzvy zde.

 

Odkaz na web programu

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-prostredi-pro-zivot.html