TREND

 

Informace o programu

Program vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020, naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je v souladu s dokumentem Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prostřednictvím Programu bude také realizována Iniciativa Průmysl 4.0. Zároveň je zaměření Programu orientováno na priority identifikované v aktualizované Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky.

Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Vedlejšími cíli, které specifickým způsobem přispějí k naplnění hlavního cíle, budou

  • zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity a jejich zapojení do realizace kolaborativního výzkumu,
  • posílení orientace výzkumných organizací v ČR na mezinárodně konkurenceschopný aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost.

Dílčími cíli, které jsou zaměřeny na preferované obory a oblasti identifikované v relevantních koncepčních dokumentech a strategiích, je podpořit:

  • zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0,
  • rozvoj nových oblastí digitalizace a její využití v průmyslu a službách,
  • využití nových technologií v automotive a dalších klíčových aplikačních odvětvích identifikovaných strategickými dokumenty a iniciativami ČR a EU,
  • aplikace principů oběhového hospodářství zaváděním inovací v oblastech získávání druhotných surovin plnohodnotně využitelných v průmyslu a stavebnictví.

PODPROGRAMY

Pro účely dosažení cíle je Program členěn na 2 podprogramy podle zaměření a rozsahu s tím, že se vzájemně podporují a doplňují.

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

V souladu s cíli Programu se podprogram 1 zaměří na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Podprogram 2 „Nováčci“

Cílem podprogramu je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

 

Doba trvání programu a termíny vyhlašování veřejných soutěží

Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2027. První veřejná soutěž ve výzkumu,experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do Programu byla vyhlášena na jaře 2019 s deadlinem 11.7.2019 a se zahájením poskytování podpory v roce 2020. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v období 2020 až 2023 se zahajováním poskytování podpory v letech 2021 až 2024.

Předpokládaná délka trvání projektů v Programu je maximálně 60 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

 

Informace o programu

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-trend.html