KAPPA

 

Informace o programu

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska, byl schválen usnesením vlády České republiky č. 308 ze dne 16. 5. 2018. 

Je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (zahrnující ovšem také nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.

Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku (carbon capture and storage). Pro tyto projekty bude vyčleněno přibližně 124 890 326 Kč. Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

 

Doba trvání programu a termíny veřejných soutěží

Doba trvání Programu se předpokládá v letech 2020 až 2024, tj. 5 let. Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do Programu bude upřesněno. Předpokládá se realizace jedné až dvou veřejných soutěží po dobu trvání Programu. Minimální délka řešení projektu v tomto Programu je stanovena na 24 měsíců. Maximální doba řešení projektu je stanovena na 5 let. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději 30. dubna 2024.

 

Termín očekávané výzvy

říjen - listopad 2019

 

Informace k očekávané výzvě

Agentura TAČR nabízí aplikaci pro hledání partnerů v Programu KAPPA. Aplikace rozšiřuje stávající možnosti, jak najít vhodné zahraniční partnery v oblasti výzkumu a inovací. Slouží primárně účastníkům kontaktních seminářů po vyhlášení veřejné soutěže, ale také ostatním uchazečům o podporu v Programu KAPPA, kteří se seminářů účastnit nebudou. Aplikace je dostupná na stránkách matchmakingkappa.tacr.cz.

 

Odkaz na web programu

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-kappa.html