THÉTA

 

Informace o programu

Zaměření programu vychází z aktualizované Státní energetické koncepce České republiky, která byla vládou České republiky schválena v květnu 2015. Program je zaměřen na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (případně zahrnující nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.

Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

  • podporu projektů ve veřejném zájmu,
  • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
  • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.


Pro účely dosažení cíle je program členěn na tři podprogramy podle zaměření a rozsahu s tím, že se vzájemně podporují a doplňují:

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

 

Doba trvání programu a termíny výzev

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2025, tj. 8 let. Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do programu byla vyhlášena poprvé v roce 2017 se zahájením poskytování podpory v roce 2018, druhá veřejná soutěž proběhla v roce 2018 se zahájením poskytování podpory v letošním roce, výsledky této soutěže byly zvařejněny koncem dubna. Veřejné soutěže mají být vyhlašovány až do 2023. Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 8 let. V průměru se očekávají projekty s délkou řešení zpravidla 36 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.

 

Očekávaný termín výzvy

podzim 2019

 

Odkaz na web programu

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta.html