ZÉTA

 

Informace o programu

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. V programu budou podporovány projekty, které spadají dle čl. 25 odst. 2 písm. b) a c) Nařízení a čl. 1. 3. písm. e) Rámce do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci). Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

Cílem programu je

  1. zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
  2. zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a
  3. podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

 

Doba trvání a termíny vyhlášení výzev

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let.
Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do programu byla vyhlášena poprvé v roce 2017 a následně každoročně, plánováno až do roku 2021, se zahajováním poskytování podpory v letech 2018 až 2022. 
V letech 2024 – 2025 budou probíhat aktivity související s vyhodnocením programu po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do praxe. Z tohoto důvodu není pro roky 2024 - 2025 uveden požadavek na finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců, maximální délka řešení projektů na 24 měsíců.

 

Odkaz na web programu

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html