Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (kód „NU“)

 

Informace o programu

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém i dlouhodobém horizontu ke zlepšování zdraví české populace a pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. V rámci podpořených projektů bude dosaženo nových poznatků, které přispějí ke zlepšení klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci při řešení nejčastějších, ale i vzácných nebo zcela nových onemocnění. Cílem Programu je také přispět k tomu, aby úroveň zdravotnického výzkumu v České republice byla srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie.

Program má tři hlavní oblasti: Vznik a rozvoj chorob; Nové diagnostické a terapeutické metody a Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob, které se dále dělí na 21 podoblastí a 43 dílčích cílů. Specifické cíle charakterizují jednotlivé podoblasti. Tematické vymezení Programu je plně v souladu a vychází z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, resp. z Priority 5: Zdravá populace a dále z Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Poskytovatel upřesní požadavky na odborné zaměření návrhů projektů, tj. i charakteristiku jednotlivých cílů v zadávacích dokumentacích zveřejněných při vyhlášení jednotlivých veřejných soutěží.

V rámci Programu jsou naplánovány celkem 4 veřejné soutěže s tím, že první soutěž byla vyhlášena na jaře 2019 s deadlinem 28.6.2019 a se zahájením poskytování podpory v roce 2020. Celkové výdaje za dobu trvání Programu v letech 2020 až 2026 se předpokládají ve výši 6 050 mil. Kč, z toho 5 500 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, přičemž financování Programu bude realizováno podle možností státního rozpočtu.

Program je členěn na dva podprogramy, kdy kritériem pro rozdělení je věk řešitelů. Podprogram 2 je zaměřen na podporu mladých výzkumníků do 35 let. Bližší podmínky k oběma podprogramům budou uvedeny v zadávacích dokumentacích k jednotlivým veřejným soutěžím.

 

Odkaz na web programu

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/program-na-podporu-zdravotnickeho-aplikovaneho-vyzkumu-na-leta-2020-2026kod-_16931_993_3.html