Často kladené otázky

Hrubá mzda pro výpočet rozpočtu se stanoví na základě průměrné hrubé mzdy za rok včetně pohyblivých složek (např. odměna pokud poskytovatel povoluje, pravidelné odměny), náhrad za dovolenou na zotavenou. Dále je nutné zohlednit kvalifikační růst v čase, vývoj směnného kurzu Kč /EUR u zahraničních projektů. Celkem zákonné povinné odvody zaměstnavatele a příspěvek do Sociálního fondu ČVUT představují 34,8 % nákladů na hrubé mzdy a je nutné je uvést v rozpočtu projektu. V případě, že na projektu je zaměstnán pracovník formou dohody o provedení práce (DPP) či dohody o pracovní činnosti (DPČ), příspěvek do Sociálního fondu se neodvádí. Povinné zákonné odvody zaměstnavatele se neodvádějí z vyplácené částky do 10 000 Kč/měsíc. Existující dva typy dohod DPP a DPČ mají odlišná pravidla vyplácení dle zákoníku práce. Poraďte se na ekonomickém oddělení vaší fakulty/součásti, která dohoda pro váš projekt bude vhodnější.

Ve fázi realizace projektu se nejčastěji osobní náklady čerpajjí dle aktuálního stavu.

Osobní náklady musí být doloženy pracovní smlouvou či dohodami (DPP, DPČ). Maximální výše odměny za mimořádné výsledky na projektu je imitována podmínkami dané výzvy a vnitřním mzdovým předpisem ČVUT, odměna se váže vždy k pracovnímu úvazku. Ve většině případů nelze vyplácet pouze odměnu bez toho, aby měl pracovník vyčleněn na projekt část pracovního úvazku.

Tyto náklady zahrnují zejména náklady na administraci projektu pracovníků, kteří se nepřímo podílí na řešení projektu (pracovníci mzdového, ekonomického oddělení, sekretariát) a obecný chod instituce, např. zajištění úklidu a čištění, poplatky za telefon, internet, poštovné, náklady za energii v prostorách využívaných při realizaci projektu atd.

Nepřímé náklady se na ČVUT stanovují metodou „flat rate“. Maximální výši nepřímých nákladů stanovuje každý poskytovatel individuálně. Obecně lze předpokládat limit ve výši 20 % přímých nákladů stanovený národními poskytovateli, v případě programu Horizon 2020 se jedná o limit 25 %. V případě mobilit studentů a pracovníků nejsou obecně nepřímé náklady způsobilý náklad.

Nepřímé náklady neprokazujete jednotlivými účetními doklady, ale uplatňujete je příslušným procentem k celkovým přímým nebo osobním uznaným nákladům dle podmínek poskytovatele. V případě nedočerpání některých schválených položek projektu snižujete i základ pro výpočet výše uznaných nepřímých nákladů. Konečná výše nepřímých nákladů tedy bude prověřena při závěrečném ročním vyúčtování projektu dle skutečných čerpaných nákladů. Z nevyčerpané částky za daný kalendářní rok a vrácené poskytovateli se nepřímé náklady nevypočítají. Nepřímé náklady z částky převedené v rámci FÚUP se účtují v roce, kdy dochází k čerpání finančních prostředků.

Nesprávně vyplněná formální část projektu může být důvodem k vyřazení vašeho projektového návrhu Např. neuvedení textu „Neotvírat“ na obálce s předkládaným návrhem projektu, chyba v uvedení rozpočtu v tis. Kč a bez tis. Kč, volba typu projektu – v základním nebo aplikovaném výzkumu, chybějící doklad o prokázání způsobilosti nebo chybějící čestné prohlášení, rozpočet a délka řešení projektu převyšuje limity dané v zadávací dokumentaci, nesprávný oficiální název organizace, chybějící podpis, elektronická verze se liší od listinné podoby, doručení po termínu, stanovení nepřímých nákladů apod.

V případě národních vědecko - výzkumných projektů, kde ČVUT je v roli příjemce, uvádí se ve smlouvách číslo účtu ČVUT u ČNB:

94-10038061/0710, IBAN CZ2807100000940010038061.

U všech mezinárodních projektů a národních, kde ČVUT je v roli dalšího účastníka, se uvádí číslo účtu Komerční banky příslušné fakulty nebo ústavu.

Potvrzení čísla účtu, např. pro Evropskou komisi, tzv. FINANCIAL IDENTIFICATION, zajišťuje ke každému projektu Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost prostřednictvím Odboru ekonomického řízení a controllingu. Vzhledem k nutnosti podpisu a razítka banky na formuláři Evropské komise je nutné požádat o dokument min. 7–10 dnů před termínem.

Ve všech dokumentech se uvádí následující jméno a adresa organizace:

České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6.

V případě, že formulář návrhu projektu obsahuje kolonku kontaktní pracoviště nebo pověřená organizační jednotka, uveďte také jméno vaší fakulty nebo ústavu.

Jediným statutárním zástupcem ČVUT je rektor, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.,

rektor@cvut.cz, +420 22435 1111

IČ 68407700, DIČ CZ68407700

Právní forma subjektu: Veřejná vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách),

Typ organizace podle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01: Výzkumná organizace

Legal Status (EN) - Public Body/Body Governed by Public Law

V rámci projektů financovaných Evropskou komisí, uveďte tzv. PIC: 999848744

ČVUT je v databázi Evropské komise registrováno jako:

CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, Zkratka: CVUT

Osoba LEAR: Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost Rektorátu, pavel.koudelak@cvut.cz

EuropeAID: ID CZ-2008-FMP-1502828775

LEF ID: 6000098785

NACE code - dle vědních oborů.

Unique Entity ID:  M7MQGKTGGY54, NCAGE Code:  52S8G  

DUNS: nepoužívá se od roku 2022

Registrace v systemu FedConnect (USA opportunities for contracts, grants, and other types of assistance funding): kontaktujte Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, rektorát

EURAXESS, ID 324064-985713, Czech Technical University in Prague 

Erasmus+ and European Solidarity Corps for your organisation E10208698 - CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE

ESA https://emits.sso.esa.int/my.policy, přístupové role přiděluje Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., pavel.koudelak@cvut.cz

Registrace k DPH od 1.1.1999.

V případě, že nevyčerpáte všechny finance ve vykazovacím období, je možné ke každému pokračujícímu projektu zřídit tzv. fond účelově určených prostředků (FÚUP), ve kterém lze převést, dle podmínek poskytovatele, finanční prostředky z jednoho kalendářního roku do následujícího.

Podle § 18 odst. 7 až 10 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 342/2005 Sb. veřejná vysoká škola vytváří fond účelově určených prostředků mimo jiné i z účelově určených veřejných prostředků, včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje, a to ke každému projektu, které nemohly být veřejnou vysokou školou použity v rozpočtovém roce, ve kterém jí byly poskytnuty. Účelově určené prostředky může veřejná vysoká škola převést do fondu účelově určených prostředků do výše 5 % objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých veřejné vysoké škole na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry v daném kalendářním roce. Prostředky fondu účelově určených prostředků může veřejná vysoká škola použít pouze k účelu, ke kterému jí byly poskytnuty. FÚUP lze využít pouze pro národní projekty výzkumu a vývoje v organizacích typu veřejná vysoká škola nebo veřejná výzkumná instituce.

Aplikace V3S – evidence výsledků vědy a výzkumu:

V aplikaci V3S se evidují výsledky vědy a výzkumu (publikační výsledky, výsledky aplikovaného výzkumu – dále jen výsledky). Prostřednictvím aplikace dochází k odeslání záznamů o výsledcích do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Údaje zadávají do V3S přímo autoři výsledků, případně prostřednictvím referentů na pracovištích.

Informační portál ČVUT https://research.cvut.cz shrnuje užitečné informace a novinky pro řešitele a administrativní pracovníky v oblasti národních a mezinárodních výzkumných projektů a odkazy na poskytovatele finanční podpory výzkumných projektů.

Součástí portálu jsou odkazy na aplikace, které souvisejí s řešením vědecko-výzkumných projektu na ČVUT: EZOP, SGS, FIS, PES, VVVS, ANLUPA a Semináře. Příslušné nápovědy jsou uvedeny v každé aplikaci. Mezi nedávno vyvinuté aplikace patří ANLUPA, která shrnuje výzvy od národních poskytovatelů, programu Evropské komise Horizon 2020 a Mezinárodního visegradského fondu, EUREKA a dalších. Po přihlášení je možné nastavit tzv. Strážce a dle klíčových slov nebo typu poskytovatele autorizovat zasílání emailových notifikací o nových výzvách.

Informační zdroje a služby Ústřední knihovny ČVUT:

Potřebujete-li vypracovat rešerši k řešenému tématu projektu, ČVUT nabízí širokou škálu informačních zdrojů v tištěné i v elektronické formě, které pokrývají stěžejní obory ČVUT.

Přístup k elektronickým zdrojům je možný jak v rámci počítačové sítě ČVUT, tak prostřednictvím vzdáleného přístupu, více na http://knihovny.cvut.cz/informacni-zdroje/. Pro jednotné prohledávání všech informačních zdrojů a katalogu knihovny ČVUT můžete využít vyhledávač typu „discovery service“ – Summon.

Portál dále obsahuje informace a odkazy k doktorskému studiu, habilitačním a jmenovacím řízení.

CC je veřejná licence, která autorům umožňuje posílit jejich pozici při rozhodování o způsobu a podmínkách zpřístupnění jejich děl. Autor pomocí CC nabízí licenční smlouvu neomezenému počtu potencionálních uživatelů, kde některá práva k dílu poskytuje a jiná si vyhrazuje. Asi nejčastěji používaná veřejná licence pro autorská díla, doporučována i EU je verze CC 4.0.

Kombinací licenčních prvků CC (jsou vyjádřeny mezinárodně srozumitelnými piktogramy) vzniká 6 variant licencí od těch nejliberálnějších až po velmi restriktivní. Pro Open Access se doporučuje/vyžaduje varianta CC BY nebo CC BY-SA.

Pro více informací: http://creativecommons.cz/, http://creativecommons.org/

Před zveřejněním díla pod licencí CC je potřeba si ujasnit, jestli jste majitelem díla, které chcete licencovat. A pokud ne, jestli máte alespoň oprávnění dané dílo licencovat (problematika zaměstnaneckých děl a děl publikovaných u vydavatelů). Majetková práva k dílu vytvořenému zaměstnancem totiž vykonává zaměstnavatel.

Ano, ale musí být mezi ČVUT a studentem uzavřen pracovně právní vztah.