O odboru VaV

Odbor administruje projekty zaměřené na mezinárodní i národní vědeckou a výzkumnou činnost v rámci ČVUT v Praze. Úkolem zaměstnanců odboru je evidence a zprostředkování projektů financovaných ze zdrojů v České republice a zahraničí v oblasti vědy a výzkumu. Náplní Patentového střediska je zejména poskytovat služby v oblasti ochrany výsledků VVČ na ČVUT (zpracování přihlášek vynálezů, užitných či průmyslových vzorů, ochranných známek, včetně převzetí zastupování v řízení o těchto přihláškách, zabezpečení zahraniční ochrany apod.) Výzkumné aktivity se realizují na fakultách a součástech univerzity a jsou podporovány příslušnými složkami rektorátu.

Odbor VaV za tímto účelem:

  • metodicky řídí a koordinuje studium v doktorských studijních programech,
  • zajišťuje informační, poradenské a administrativní služby pro předkladatele a řešitele českých i zahraničních výzkumných projektů, napomáhá vyhledávání a zprostředkování kontaktů na české i zahraniční partnery pro přípravu zahraničních projektů,
  • informuje o výzvách veřejných soutěží na projekty v ČR i zahraničí
  • spravuje agendu Studentské grantové soutěže SGS
  • eviduje výsledky vědecké a výzkumné činnosti, vzdělávacích kurzů a expertů (Databáze nabídek, expertů a přístrojů DNEP) s důrazem na uplatnitelnost v praxi v českém i anglickém jazyku,
  • napomáhá k popularizaci a zvýšení důrazu na uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi, zajišťováním propagace výsledků univerzitního výzkumu v médiích, organizací aktivní účasti pracovišť univerzity na výstavách a veletrzích a seminářích,
  • v rámci Patentového střediska poskytuje služby v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví univerzity,
  • organizačně připravuje zasedání slavnostních vědeckých rad univerzity (čestné doktoráty, medaile, ceny, doktoráty),
  • úzce spolupracuje s odděleními pro vědeckovýzkumnou činnost a vnějšími vztahy  na fakultách, s odbory rektorátu, VIC, dalšími univerzitami, TC AV ČR, CZELO, MŠMT a další,.